Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Čtvrtý vědeckopopularizační seminář na téma „Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států“ se uskuteční 6. května 2011 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno, v přednáškovém sále v prvním patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.00 hod.

V této sekci najdete program semináře a další podrobnější informace o semináři.

Pod odkazem Přihláška na seminář je k dispozici ke stažení závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání.

Účastníci vědeckopopularizačního semináře obdrží za jeho absolvování certifikát.

 

 

 

Vyhodnocení Lisabonské strategie:

vliv na konkurenceschopnost EU

a členských států

 

 

Vědeckopopularizační seminář

 

 

realizovaný v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128), který je spolufinancován

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

 

Termín konání:                      6. května 2011

 

Místo konání:                         Moravské zemské muzeum

                                    Zelný trh 8, 659 37 Brno

                                    přednáškový sál v prvním patře budovy

 

Doba trvání semináře:         8:30 – 16:30 hod.

                                    (přestávka na oběd 12:00 – 13:00 hod.)

 

 

 

Program vědeckopopularizačního semináře

(přednášející a jejich příspěvky na semináři)

 

 

8:30 – 12:00       Dopolední blok

 

·           Zahájení semináře

          Úvodní slovo manažera projektu

·           Lisabonská strategie zvyšování konkurenceschopnosti EU z let 2000-2010: priority, cíle a opatření (prezentace ke stažení)

          PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·           Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 (prezentace ke stažení)

          PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·           Znalosti, výzkum, vývoj a inovace jako pilíře zvyšování konkurenceschopnosti v Lisabonské strategii i strategii Evropa 2020 (prezentace ke stažení)

          Ing. Karel Mráček, CSc., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

10:30 – 10:45             Přestávka na kávu

11:30 – 12:00             Diskuse k dopolednímu bloku

 

 

12:00 – 13:00       Přestávka na oběd

 

 

13:00 – 16:30       Odpolední blok

 

·            Strategie Evropa 2020: posílí makroekonomickou rovnováhu a hospodářskou, sociální a územní soudržnost v EU? (prezentace ke stažení)

          Ing. Petr Zahradník, MSc., EU Office České spořitelny a New York University, člen Národní ekonomické rady vlády

·            Pakt euro plus: podpoří konkurenceschopnost a konvergenci ekonomik členských zemí EU? (prezentace ke stažení)

          Ing. Jan Mládek, CSc., předseda představenstva FONTES RERUM, družstva pro ekonomická, politická a sociální studia

·            Pokrok a problémy při posilování makroekonomického dohledu a koordinace hospodářských politik v EU (prezentace ke stažení)

          Ing. Ivana Dostálová, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·            Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU (prezentace ke stažení)

          Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·            Vliv opatření Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020 na finanční a nefinanční sektor (prezentace ke stažení)

          Ing. Karel Mráček, CSc., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

16:00 – 16:30             Diskuse k odpolednímu bloku

 

 

Obsah a cíle semináře

 

Hodnocení konkurenceschopnosti národních ekonomik je věnována ekonomickými institucemi, vládami i mezinárodními organizacemi značná pozornost. Na základě řady kritérií jsou sestavována různá pořadí či žebříčky konkurenceschopnosti států, jednotlivé země usilují o dosažení co nejvyšší konkurenceschopnosti. Také Evropská unie přijala v roce 2000 první desetiletou strategii zvyšování konkurenceschopnosti svých členských zemí i EU jako celku nazvanou Lisabonská strategie. V roce 2010 pak přijala novou desetiletou strategii s názvem Evropa 2020.

 

Seznámit s podobou Lisabonské strategie, s jejími prioritami a výsledky, i se současnou strategií Evropa 2020, s jejími nástroji, opatřeními, možnými přínosy a potenciálními riziky, je cílem vědeckopopularizačního semináře na téma Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států, který se bude konat v pátek 6. května 2011 od 8:30 hod. do 16:30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

 

Seminář účastníkům nabídne analýzu výsledků Lisabonské strategie implementované v období 2000-2010. Bude hodnotit dopady Lisabonské strategie na evropské ekonomiky, její přínosy i neúspěchy, bude se zabývat celkovou konstrukcí této strategie, účelností a kompatibilitou jejích priorit, cílů a opatření, jejími silnými a slabými stránkami. Seminář se bude rovněž věnovat celkovému pojetí konkurenceschopnosti národních ekonomik, kritériím a žebříčkům konkurenceschopnosti, podle kterých se konkurenceschopnost vyhodnocuje, i jejich vypovídací schopnosti.

 

V návaznosti na předcházející Lisabonskou strategii se bude seminář zabývat současnou ekonomickou a sociální strategií Evropa 2020, kterou členské země EU přijaly v červnu 2010 a jejíž podoba je ovlivněna proběhnuvší globální finanční a ekonomickou krizí. Přednášející na semináři porovnají priority, cíle a opatření minulé Lisabonské strategie a nové strategie Evropa 2020 a budou hledat odpověď na otázku, jestli se Evropská unie při formulaci strategie Evropa 2020 poučila z problémů, které provázely realizaci předcházející Lisabonské strategie, a jestli tedy má strategie Evropa 2020 šanci být úspěšnější než její předchůdkyně.

 

Seminář se bude také věnovat Paktu euro plus, přijatému v březnu 2011, který je novým prostředkem posilování koordinace hospodářských politik členských zemí EU a jehož cílem je podpořit konkurenceschopnost a ekonomickou konvergenci členů Unie.

 

Ambicí semináře je představit výsledky výzkumu českých a zahraničních ekonomů a ekonomických institucí na výše uvedená témata. Analýzy budou odrážet názorové střety, které se nad problematikou konkurenceschopnosti a cest, respektive strategií k jejímu zvyšování objevují. Seminář se proto bude snažit odpovědět na řadu otázek spojených se současnou strategií Evropa 2020 i s novým Paktem euro plus:

·            Jaké silné a slabé stránky ekonomik členských zemí EU v porovnání s mimoevropskými konkurenty strategie Evropa 2020 identifikuje? Je tento výčet předností a problematických míst v evropských ekonomikách v souladu s realitou? Jaké důsledky z nich mohou pro ekonomiku Evropské unie vyplývat?

·            Jsou opatření vymezená ve strategii Evropa 2020 adekvátní jejím prioritám a cílům? Podpoří spolehlivě a dostatečně konkurenceschopnost evropských zemí, jejich inteligentní, udržitelný a sociálně přínosný ekonomický růst? Posílí úlohu znalostí, výzkumu, vývoje a inovací jako faktorů zvyšování konkurenceschopnosti EU?

·               Pomohou kroky navrhované ve strategii Evropa 2020 v oblasti regulace finančních trhů, koordinace hospodářských politik a makroekonomického dohledu k posílení a udržení finanční stability a makroekonomické rovnováhy v zemích EU? Přispěje Pakt euro plus k větší konkurenceschopnosti a konvergenci ekonomik členů EU?

·            Jaký vliv mohou mít opatření vymezená ve strategii Evropa 2020 na různé typy ekonomických subjektů, ať už se jedná o velké, střední nebo malé nefinanční podniky, banky a další finanční instituce apod.?

·            Jak je strategie Evropa 2020 implementována v České republice? Odpovídají priority, cíle a opatření této strategie českým národním zájmům?

 

Jednodenní vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států bude probíhat ve dvou blocích.

 

Dopolední blok semináře se bude zabývat podobou a výsledky Lisabonské strategie, jejím porovnáním s novou strategií Evropa 2020 a důrazem pokládaným oběma strategiemi na znalosti, výzkum, vývoj a inovace. V rámci odpoledního bloku získají účastníci semináře informace o implementaci strategie Evropa 2020 a o novém Paktu euro plus, o jejich možných důsledcích pro ekonomický růst, konkurenceschopnost a makroekonomickou rovnováhu členů EU, pro koordinaci hospodářských politik či další vývoj vnitřního trhu EU.

 

V závěru obou bloků proběhnou diskuse s účastníky semináře.


   
   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu