Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace
Fotogalerie

Realizační tým

Třetí vědeckopopularizační seminář na téma „Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost“ se uskuteční 12. listopadu 2010 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno, v přednáškovém sále v prvním patře budovy. Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.00 hod.

V této sekci najdete program semináře a další podrobnější informace o semináři.

Pod odkazem Přihláška na seminář je k dispozici ke stažení závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání.

Účastníci vědeckopopularizačního semináře obdrží za jeho absolvování certifikát.

 

 

 

Společná evropská měna,

ekonomický růst a sociální soudržnost

 

 

Vědeckopopularizační seminář

 

 

realizovaný v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128), který je spolufinancován

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

 

Termín konání:                     12. listopadu 2010

 

Místo konání:                         Moravské zemské muzeum

                                                   Zelný trh 8, 659 37 Brno

                                                   přednáškový sál v prvním patře budovy

 

Doba trvání semináře:        8:30 – 16:30 hod.

                                                  (přestávka na oběd 12:00 – 13:00 hod.)

 

 

 

Program vědeckopopularizačního semináře

(přednášející a jejich příspěvky na semináři)

 

 

8:30 – 12:00        Dopolední blok

 

·               Zahájení semináře

          Úvodní slovo manažera projektu

·            Pravidla a instituce pro euro a eurozónu v primárním a sekundárním právu EU (prezentace ke stažení)

          Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·            Cesta k zavedení eura: konvergenční kritéria, legislativní rámec, technická opatření (prezentace ke stažení)

          Ing. Karel Mráček, CSc., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·            Přínosy a náklady existence eurozóny: teorie a realita, rozdíly mezi členskými státy (prezentace ke stažení)

          PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

10:30 – 10:45              Přestávka na kávu

11:30 – 12:00              Diskuse k dopolednímu bloku

 

 

12:00 – 13:00      Přestávka na oběd

 

 

13:00 – 16:30      Odpolední blok

 

·            Problémy hospodářské a měnové unie způsobené nebo zvýrazněné globální krizí (prezentace ke stažení)

          Ing. Petr Zahradník, MSc., EU Office České spořitelny a New York University, člen Národní ekonomické rady vlády

·                Vliv současných turbulencí v eurozóně na budoucnost jednotné měny (prezentace ke stažení)

          Ing. Jan Mládek, CSc., předseda představenstva FONTES RERUM

·               Reakce EU na pnutí v eurozóně: změny pravidel a institucí pro měnovou unii (prezentace ke stažení)

          Ing. Ivana Dostálová, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·            Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru (prezentace ke stažení)

          PhDr. Jiří Malý, Ph.D., ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·            Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice (prezentace ke stažení)

          Ing. Karel Mráček, CSc., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.


 16:00 – 16:30              Diskuse k odpolednímu bloku

 

 

 

Obsah a cíle semináře

 

Společná evropská měna euro patří k nejviditelnějším a každodenně používaným výsledkům evropské integrace. Náleží také k nejvíce diskutovaným součástem konstrukce integrované Evropské unie. Diskuse o podmínkách existence jednotné měny euro a fungování eurozóny se přitom dále zintenzivnily v souvislosti s turbulencemi, které postihly eurozónu v důsledku globální finanční a ekonomické krize.

 

Seznámit s důsledky existence jednotné měny euro pro ekonomický růst a sociální soudržnost členských zemí eurozóny i dalších členských států Evropské unie, rozebrat současné problémy ve vývoji eurozóny a jejich možné vlivy na další fungování měnové unie, resp. na změny pravidel a institucí eurozóny je cílem vědeckopopularizačního semináře na téma Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost, který se bude konat v pátek 12. listopadu 2010 od 8:30 hod. do 16:30 hod. v prostorách Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

 

I když první plány na zavedení jednotné evropské měny vznikaly již na přelomu 60. a 70. let minulého století, reálný plán cesty k jednotné měně včetně právního zakotvení přinesla až Maastrichtská smlouva, která vstoupila v platnost v roce 1993. Měnová integrace se stala prvořadým cílem členů EU. Jednotná měna euro byla nakonec zavedena 1. ledna 1999 v jedenácti členských státech Evropské unie (Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Rakousko, Španělsko, Portugalsko, Irsko a Finsko). O dva roky později se k eurozóně připojilo Řecko, v roce 2007 Slovinsko, o rok později Malta a Kypr a v roce 2009 se šestnáctým členem eurozóny stalo Slovensko. 1. ledna 2011 do měnové unie vstoupí sedmnáctá země – Estonsko.

 

Diskuse o vhodnosti měnové integrace v rámci EU, o podmínkách existence měnové unie a její dlouhodobé udržitelnosti probíhaly v období před vznikem eurozóny i po zavedení eura a aktuální jsou i v současnosti. Mají svou ekonomickou i politickou dimenzi. Jejich obsahem jsou rozbory ekonomických podmínek, za kterých mohou členské země EU zavést jednotnou měnu, pravidel a institucí umožňujících dlouhodobé hladké fungování měnové unie i ekonomických a sociálních důsledků existence jednotné měny. Aktuálně k nim přibyly analýzy turbulencí a nerovnováh v eurozóně, které způsobila nebo zvýraznila globální krize, a rozbory rozdílů v ekonomickém vývoji různých zemí používajících euro. Do těchto ekonomických diskusí se promítá i politický pohled. Je zřetelný rozdíl v pohledu zastánců a odpůrců hlubší evropské integrace na přínosy a rizika existence jednotné měny euro i na řešení současných pnutí v eurozóně.

 

Ambicí semináře je představit výsledky výzkumu českých a zahraničních ekonomů a ekonomických institucí na tato témata. Analýzy budou odrážet výše zmiňované názorové střety. Seminář se bude snažit odpovědět zejména na následující otázky:

·              Jakým způsobem je používání eura a fungování eurozóny zakotveno v primárním a sekundárním právu EU?

·             Jaké podmínky musí splňovat země vstupující do eurozóny? Jsou tyto podmínky dostatečné?

·             Jaké postupy a technická opatření provázejí nahrazování národní měny eurem?

·             Jaké mohou být obecně přínosy a rizika existence měnové unie? Jaké přínosy a náklady se projevily a projevují konkrétně v případě fungování eurozóny?

·                 Jak jednotná měna ovlivňuje ekonomický růst a sociální soudržnost v různých zemích eurozóny a v dalších zemích EU? Jaké rozdíly lze vysledovat v jejich ekonomickém vývoji?

·                  Posílila, nebo oslabila eurozóna postavení svých členů v globalizované ekonomice?

·                  Pomohla, nebo uškodila jednotná měna členským zemím eurozóny v době krize? Jaké rozdíly v tomto směru existují mezi členskými státy?

·                  Proč se objevily turbulence a pnutí v měnové unii v důsledku globální krize? Jak na ně EU reaguje? Jak to ovlivní podobu pravidel a institucí pro fungování eurozóny?

·                Jak současná situace ovlivní další směřování České republiky k euru?

 

Jednodenní vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna, ekonomický růst a sociální soudržnost bude probíhat ve dvou blocích.

 

Dopolední blok semináře se bude zabývat zakotvením společné měny euro a eurozóny v právu EU, technickými aspekty zavádění eura, podmínkami rozšiřování eurozóny včetně problematiky konvergenčních kritérií a přínosy a náklady existence eura. V rámci odpoledního bloku získají účastníci semináře informace o vlivu eura na ekonomický růst a sociální soudržnost v různých zemích eurozóny a dalších státech EU, o turbulencích v eurozóně v důsledku globální krize, o reakcích EU na tyto turbulence a o jejich vlivu na změny pravidel pro fungování eurozóny a na cestu České republiky k euru.

 

V závěru obou bloků proběhnou diskuse s účastníky semináře.


   
   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu