Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti)

 

Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Novinky
Základní informace
o projektu
Popis projektu
Klíčové aktivity
Vědeckopopularizační semináře/konference
Podkladové materiály
Souhrnné publikace

Fotogalerie

Realizační tým

První vědeckopopularizační seminář na téma „Zvládání finančních krizí: evropský a americký model“ se uskuteční 13. listopadu 2009 od 8.30 hod. do 16.30 hod. v prostorách NEWTON College, a. s., tř. Generála Píky 7, Brno, v aule v přízemí budovy (vedle recepce). Registrace účastníků semináře bude probíhat od 8.00 hod.

V této sekci najdete program semináře a další podrobnější informace o semináři.

Pod odkazem Přihláška na seminář je k dispozici ke stažení závazná přihláška pro zájemce o seminář a informace o jejím vyplnění a odeslání.

Účastníci vědeckopopularizačního semináře obdrží za jeho absolvování certifikát.

 

 

 

Zvládání finančních krizí:

evropský a americký model

 

 

Vědeckopopularizační seminář

 

 

realizovaný v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace

(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128), který je spolufinancován

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

 

Termín konání:                  13. listopadu 2009

 

Místo konání:                     vysoká škola NEWTON College, a. s.

                                               tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno

                                               aula v přízemí budovy (vedle recepce)

 

Doba trvání semináře:     8:30 – 16:30 hod.

                                               (přestávka na oběd 12:00 – 13:00 hod.)

 

 

 

Program vědeckopopularizačního semináře

(přednášející a jejich příspěvky na semináři)

 

 

8:30 – 12:00                     Dopolední blok

 

·      Zahájení semináře

     Úvodní slovo manažera projektu

·      Finanční a ekonomická krize – dlouhodobé příčiny a krátkodobé spouštěče (prezentace ke stažení)

     doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., prorektorka NEWTON College, a. s. pro vědu a výzkum

·      Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru (prezentace ke stažení)

     Ing. Karel Mráček, CSc., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·      (Ne)úspěšnost předpovědí vzniku finanční a ekonomické krize pohledem žebříčků konkurenceschopnosti (prezentace ke stažení)

     PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

10:30 – 10:45           Přestávka na kávu

11:30 – 12:00           Diskuse k dopolednímu bloku

 

 

12:00 – 13:00             Přestávka na oběd

 

 

13:00 – 16:30             Odpolední blok

 

·      Regulace finančních trhů v EU jako odpověď na krizi – důsledky pro evropskou a světovou ekonomiku (prezentace ke stažení)

     Ing. Jan Mládek, CSc., předseda družstva FONTES RERUM

·      Názorové střety nad novou regulací finančních trhů (prezentace ke stažení)

     Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·      Snahy o omezení morálního hazardu a podstupování nadměrného rizika ve finančním sektoru (prezentace ke stažení)

     Ing. Ivana Dostálová, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·      Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků (prezentace ke stažení)

     Ing. Karel Mráček, CSc., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·      Odlišnosti v průběhu a některých způsobech řešení krize v zemích uvnitř a vně eurozóny (prezentace ke stažení)

     PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

16:00 – 16:30           Diskuse k odpolednímu bloku

 

 

 

Obsah a cíle semináře

 

V roce 2007 se rozvinula krize na hypotečním trhu ve Spojených státech, která do roku 2008 přerostla ve finanční a ekonomickou krizi nejen v USA, ale i v dalších vyspělých zemích a nakonec v celosvětovém měřítku. Poprvé v historii globalizované ekonomiky tak finanční a následná ekonomická krize nedopadla pouze izolovaně na nějakou zemi nebo světový region, ale získala globální charakter, přičemž její ohnisko se nacházelo v největší vyspělé západní ekonomice – v USA.

 

Analytický pohled na tuto globální finanční a ekonomickou krizi, opřený o výsledky výzkumu řady ekonomů a ekonomických institucí, přinese vědeckopopularizační seminář na téma Zvládání finančních krizí: evropský a americký model, který se bude konat v pátek 13. listopadu 2009 od 8:30 hod. do 16:30 hod. v prostorách soukromé vysoké školy NEWTON College, a. s., tř. Generála Píky 7, Brno, v aule v přízemí budovy (vedle recepce).

 

Ambicí semináře je představit výsledky výzkumu českých a zahraničních ekonomů a ekonomických institucí, které porovnávají institucionální rámce a hospodářské politiky zemí Evropské unie a Spojených států z hlediska jejich schopnosti bránit vzniku finančních a ekonomických krizí, z hlediska jejich rozdílných možností reagovat na již probíhající krize, z hlediska jejich vlivu na odlišnosti v dopadech krize na různé typy ekonomických subjektů i z hlediska jejich schopnosti řešit důsledky krizí s různě velkými náklady.

 

Seminář by měl účastníkům nabídnout přehled analýz příčin vzniku nejnovější globální finanční a ekonomické krize a podrobné rozbory jejích důsledků. Poskytne také nejnovější informace o zvažovaných a přijímaných řešeních krize – jak krátkodobých ke zvládnutí jejích akutních dopadů, tak dlouhodobých k prevenci podobných krizí v budoucnosti.

 

Vědeckopopularizační seminář na téma Zvládání finančních krizí: evropský a americký model bude tedy hledat odpovědi na následující otázky:

   Jaké dlouhodobé faktory vytvářely podmínky pro vypuknutí krize? Co bylo pouze spouštěcím mechanismem krize?

   Proč největší finanční a ekonomická krize od dob Velké krize 30. let 20. století vypukla opět ve Spojených státech?

   Bylo základní příčinou krize podcenění rizik a porušení prověřených zásad obezřetnosti? Nebo přesvědčení, že podstupovaná nadměrná rizika se v případě potřeby podaří se státní pomocí přenést na jiné subjekty?

   Jak bohatý je repertoár možných protikrizových opatření? Je vhodné nepřijímat žádná opatření a čekat, až krize sama pomine?

   Co je podstatou protikrizových opatření ve Spojených státech a v Evropské unii? V čem se tato opatření v USA a v zemích EU podobají a v čem se odlišují?

   Jaké jsou výhody a nevýhody řešení preferovaných ve Spojených státech?

   Jaké jsou výhody a nevýhody řešení preferovaných v zemích Evropské unie?

   Jak je namixován český protikrizový balíček? Jsou v něm uplatněny spíše evropské, nebo americké přístupy?

   Je český protikrizový balíček výsledkem zájmově neutrálních úvah, jak zmírnit dopady krize v ekonomice, nebo odráží tlaky silných zájmových skupin na přenesení důsledků krize na jiné ekonomické subjekty? Komu jeho opatření mohou prospět a komu uškodit?

 

Jednodenní vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký model bude probíhat ve dvou ucelených blocích.

 

Dopolední blok semináře se bude zabývat dlouhodobými a krátkodobými příčinami finančních a ekonomických krizí, možností či nemožností předpovídání jejich vzniku, jejich eventuální nevyhnutelností a nutností jejich řešení. V rámci odpoledního bloku získají účastníci semináře informace o důsledcích současné finanční a ekonomické krize a o navrhovaných a realizovaných způsobech řešení této krize ve Spojených státech a v zemích Evropské unie, včetně České republiky.

 

V závěru obou bloků proběhnou diskuse s účastníky semináře.


   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
projekt@eu-vyzkum.eu